Romain Verneuil, ostréiculteur

Romain Verneuil, ostréiculteur à Gouville-sur-Mer